kangtok_ki demang selotelu

18 Des 2010

 

 

Pangarep Arep Wayah Surup

 

 

surasaning kang rinasa

ing sajerone batin, mijil prihatin

budaya luhur kang siningkur

temah werdining susastra kang binanda

anak putu mbrewu sinawang wagu

gelaring tata raga onjo

sineblak prahara bodho

tega mbirat marganing aluhur

pungkasan sekarat ajur mblubur

 

surasaning kang rinasa

ing sajerone Ngadhep, ndudut pangarep

panggladhi mulya sang sudibya

apa bisa den upakara

apa bisa kinarya sembada

apa bisa menggak manglung ing cempuri

tumuli mbaureksa wit-witan adi

nyawiji ngebuni budi pakerti

 

mendah saupama

kang pinandhita mesubrata

kang tinulad mulat sarira

para raja wasis mbengkas karya

biyung bapa tansah sumadiya

 

pepuntone

putu buyut dadi Jawa

 

 mastokkenari_budya Jawa

 

kangtok_ki demang selotelu

18 Des 2010

 

Pangudarasa

 

 

Budaya Jawa iku jembar banget cakepane,  

genah mokal aku bisa mbabar kandhutane,

apa maneh nyesep isine.

 

Bisa rerembugan kanthi Basa Jawa kang mapan,

tumrapku wus rumangsa kanugrahan

 

Panemuku, 

Basa Jawa kuwi rabuk pangrembakaning wiji kautaman,

watu wungkal panglandheping rasa,

lan godhong rempelas panglusing unggah-ungguh.

 

Dadi,

bebrayan gedhe lan cilik bakal rinasa asri,

yen ta Basa Jawa tansah dipepetri.

 

 mastokkenari_budaya Jawa

Geguritan - Ki Demang Selotelu

31 Desember 2016

 

 

Tahun baru

 

lungguh ijen thelik-thelik tunggu omah
bojo, anak lan putu lagi padha lunga metu


tempe kripik tak mamah
alon alon wedi yen nggriyul untu
nyumet udud tak empak kepenak
murih aja nganti keselak

 

tak umbar gagasanku

 

dongaku muga-muga dina-ne anak putu bisa luwih kebak guyu
pinaringan pikir tentrem urip rahayu
ati lejar mecak-i tahun anyar

 

tak ajab

 

tamba teka lara lunga
sebel sial ditinggal
rejeki mbanyu-mili

bayu pepes dijejeg-ake
ati lemes dikuat-ake
pikir ngenes den mulya-ake

 

rawe-rawe rantas malang-malang putung
setan 'ra doyan, dhemit 'ra ndulit
gendruwo, wewe, ilu-ilu, banaspati
thethek-an, ogleng-ogleng, thuyul lan drubiksa
tenung, santhet, kalabendu, lan pangajab-ala
padha sumingkira saka laku urip-e brayatku

 

ya brayat gung
kang jinangkung dening Gusti Allah Kang Maha Agung
tumekaning jagat iki rampung

 

amin amin amin

 

Geguritan_ ki demang selotelu

11 Maret 2017

 

S e p i

 

sapupuh mbaka sapupuh,

sun sembadani pamuwuh-e butuh


amung mburu ajek urip,

samubarang sun lakoni


bebasan jagad tak kepel, dalan tak kilan-i

bumi tak rangkul, langit tak nggo kemul

 

ewa semono,

ajeg tan bisa ngimpi ing ka-undhak-an


gemandhul sak tiba-ne, gemlundhung sak mandheg-e .. ??
wis ... embuh, 'ra eruh ...