mastokkenari_budya Jawa

Pangarep Arep Wayah Surup

 

Geguritane : mastok_ 17 Des 2010

 

 

surasaning kang rinasa

ing sajerone batin, mijil prihatin

budaya luhur kang siningkur

temah werdining susastra kang binanda

anak putu mbrewu sinawang wagu

gelaring tata raga onjo

sineblak prahara bodho

tega mbirat marganing aluhur

pungkasan sekarat ajur mblubur


surasaning kang rinasa

ing sajerone Ngadhep, ndudut pangarep

panggladhi mulya sang sudibya

apa bisa den upakara

apa bisa kinarya sembada

apa bisa menggak manglung ing cempuri

tumuli mbaureksa wit-witan adi

nyawiji ngebuni budi pakerti

 

mendah saupama

kang pinandhita mesubrata

kang tinulad mulat sarira

para raja wasis mbengkas karya

biyung bapa tansah sumadiya


pepuntone

putu buyut dadi Jawa

 

 

 

Pangudarasa

mastok_ /18 Des 2010

 


Budaya Jawa iku jembar banget cakepane,  

genah mokal aku bisa mbabar kandhutane, apa maneh nyesep isine.


Bisa rerembugan kanthi Basa Jawa kang mapan,

tumrapku wus rumangsa kanugrahan


Panemuku, Basa Jawa kuwi

 rabuk pangrembakaning wiji kautaman,

watu wungkal panglandheping rasa,

lan godhong rempelas panglusing unggah-ungguh.


Dadi, bebrayan gedhe lan cilik bakal rinasa asri,

yen ta Basa Jawa tansah dipepetri.

 

 mastokkenari_budaya Jawa